Hírlevél feliratkozós nyereményjáték

Játékszabályzat

1.  A Játék elnevezése, szervezője

A promóciós játék elnevezése:"Magro.hu és Limagrain Nyereményjáték"(a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezői: MagroPontHu Kft.(Székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 43. II/1., cégjegyzékszám: 01-09-982048, adószám: 23866117-2-42) és a Limagrain Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe (Székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.; adószám: 24938507-2-13)– a továbbiakban együtt: Szervezők.

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon vagy az Európai Unióban székhellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, továbbá, minden, 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon vagy az Európai Unióban tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, amely/aki teljesíti jelen szabályzatban meghatározott feltételeket (továbbiakban: Résztvevő).

A Játékból ki vannak zárva a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint e személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék 2016. július 11-e 08:00 óra és 2016. szeptember 5-e 24:00 óra között kerül megrendezésre.

4.  A Játékban történő részvétel

A Játékban történő részvételre az jogosult, aki a Játék időtartama alatt regisztrál a www.magro.hu/nyeremenyjatek weboldalon, és ott adatait megadja, rögzíti (az összes feliratkozós mezőt kitölti, valós és helyesen megadott adatokat ad meg, és elküldi jelentkezését a Feliratkozom gomb megnyomásával).

A feliratkozó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Szervezők a regisztráció során megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálják, ezen adatok valósságáért kizárólag a Résztvevő felel; ezzel kapcsolatban a Szervezők felelőssége teljes mértékben kizárt. Az adatok helytelen vagy valótlan voltából eredő bárminemű vita, igény tekintetében a Szervezők felelőssége kizárt.

A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb tényező nem előfeltétele. A Játékban való részvétel tétfizetéshez sem kötött, így a Játék nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Valamennyi Résztvevő köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Résztvevő köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervezők érdekeit sérti.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy azon Résztvevőket, akik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek, a Játékból kizárják. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztalnak (pl. nem valós adatok megadása, manipulatív eljárás), e személyt azonnali hatállyal kizárja a Játékból. Az ilyen kizárás miatt a Szervezőkkel szemben semmilyen igény nem támasztható, kárigény nem érvényesíthető; a részvétellel a Résztvevő jelen kikötést kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a Játékban való részvételre, a nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

5. Nyeremények

A Játék keretében a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

5 zsák 1,5 magos Arsenal őszi káposztarepce vetőmag, melynek értéke zsákonként 90.000 Ft. 

A nyereményjátékot a Facebook oldalon augusztus 7. éjfélig megosztók között kisorsolásra kerül 50 db belépő az augusztus 12-14. között megrendezésre kerülő Szentlőrinci Gazdanapokra.

További információk a kiállítással kapcsolatban: http://bmvk-gazdanapok.eu/

A szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyeremények összetételén változtassanak, amely a játékszabályzatban, és a nyereményjáték oldalán a www.magro.hu/nyeremenyjatek oldalon kerül feltüntetésre.

Figyelem, a kommunikációban használt fotók csak illusztrációk.

6. Nyertesek és pótnyertesek meghatározása, nyeremények átadása

A nyeremények véletlenszerű sorsolással kerülnek kisorsolásra.

A Résztvevő játékosok által rögzített adatokat a MagroPontHu Kft., mint a weboldal üzemeltetője, a regisztrálások sorrendjében rögzíti, és szerkeszthető formában (excel-dokumentumban) kezeli. Az adatokat (ide értve a Résztvevő nevét) – a rögzítés sorrendjével megegyező sorrendben – feltölti egy random sorrendet felállító weboldalra és elvégzi a sorsolást. A véletlenszerű sorrend első 5 tétele Arsenal őszi káposztarepce vetőmag.

A sorsolás technikai lebonyolítását a Szervezők alkalmazottai végzik, a játék lezárását követő 48 órában, két tanú egyidejű jelenléte mellett. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre, melynek mellékletét képezi a www.random.com weboldal sorsolási eredményt tartalmazó képernyőjének nyomtatott példánya (print screen).

Amennyiben valamely nyertes Résztvevő a nyereményről lemond, illetve, ha a Résztvevő a játékból kizárásra kerül, helyette pótnyertes jogosult a nyereményre (kieső Résztvevő).

A Résztvevők a sorsolás fent rögzített módját a jelentkezéssel kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják.

A nyertesek értesítése a regisztráció során megadott elérhetőségeik valamelyikén történik.

A nyeremények átadása személyesen, a Limagrain által kiszállítás útján történik.

7. Adatkezelés

A Résztvevő a részvétellel – a regisztrációval – hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervezők a Játék lebonyolítása céljából, felhasználják és kezeljék. Az adatok kezelését a Szervezők, mint adatkezelők végzik. Szervezők a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezelik.

A Résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervezők díjmentesen felhasználják a nyertesek személyes adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, megye, telefonszám, érdeklődési kör).

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervezők az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítják. Adatkezelők az adatokat korlátlan ideig, de legfeljebb az utolsó, felhasználó általi bejelentkezéstől számított 5 évig őrzi, azokat ezen időtartamon belül csak a felhasználó kérésére, vagy jogszabályváltozás következtében törli.

Az adatkezelés részletes szabályai az Adatvédelmi Szabályzatban olvashatóak:http://www.magro.hu/adatvedelem/.

A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

- nyerés esetén a nevüket és megyéjüket a Szervezők minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

- a Résztvevőkről készült, a főbb adatait, nyereményét bemutató jegyzőkönyvet a Szervezők és/vagy megbízottja a Szervezők termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett (nem kerülhet sor a játékos elérhetőségi adatainak közzétételére);

- a megadott elérhetőségeken a Szervezők üzleti tevékenységük körében ajánlatokkal keressék meg.

A Résztvevő személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. A Szervező az adatvédelmi kötelezettségének az adatkezelés bejelentésével eleget tett.

Fenti hozzájárulást a Résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: Szervezők fenti székhelye). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a Résztevő adatai az adatbázisból törlésre kerülnek.

 

8.  Vegyes rendelkezések:

A Résztvevők a részvétellel minden további jognyilatkozat vagy cselekmény nélkül, automatikusan elfogadják jelen részvételi szabályzatot.

A Szervezők fenntartják a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervezők felfüggesztik vagy megszakítják a Játékot, erről közleményt küldenek a Résztvevő elérhetőségére.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a www.magro.hu/nyeremenyjatek weboldalon, illetve a Szervezők arról megkeresésre részletes tájékoztatást nyújtanak.

A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Szervezők a Játékszabályt a www.magro.hu/nyeremenyjatek oldalon teszik közzé. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben megváltoztatassák. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszik a weboldalon, a korábbi játékszabályzattal azonos helyen és módon, a frissítés dátumát feltüntetve.

Budapest, 2016. július 11.

 

* A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a valós adatait, ami az azonosításához szükséges. A feliratkozó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.