I.    Bevezető rendelkezések

A Magro.hu a mezőgazdasági szektor, a növénytermesztéssel és állattartással foglalkozó gazdálkodások és gazdálkodók számára létrehozott online piactér, valamint információs- és hírportál. 
A Magro.hu Magyarország egyik leglátogatottabb agrárportálja. Célunk, hogy segítsünk megerősíteni azt az új, rugalmasan gondolkodó és a változó kihívásokra reagáló magyar gazdálkodói kört, akik a legmodernebb technológiák ismeretében és a friss tudás birtokában hatékonyan akarnak termelni.
Ehhez mi az innovációink révén a piaci igények még hatékonyabb kiszolgálásával járulunk hozzá, miközben a tartalomszolgáltatásunkkal a szükséges szaktudást is elérhetővé tesszük.

Jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések 2024. június 03. napjától hatályosak.

A MagroPontHu Kft. 
Székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 31.
Levelezési cím: MagroPontHu Kft., 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 31.
Telefon: +36 20 237 3805
Cégjegyzékszám: 01-09-982048
Adószám: 23866117-2-41
Bankszámlaszám: 11713005-20609003-00000000 (OTP Bank)
Ügyvezető: Németh István

továbbiakban: Szolgáltató) hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető), illetve valamennyi Felhasználója részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.magro.hu oldalon (továbbiakban: Weboldal vagy Portál) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.
Jelen ÁSZF valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre, megrendelésre (továbbiakban: Szerződés) irányadó, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.
A Weboldal használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott ÁSZF-et. 
A Weboldalt minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal normál működése során jelentkező hibákért, hiányosságokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
Az ÁSZF meghatározza azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Szolgáltatót és a Felhasználót megilletik és terhelik, tekintet nélkül arra, hogy Felhasználó rendelkezik-e regisztrációval vagy sem a Szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevétele során.

II. Fogalom meghatározások

Felhasználó: természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon regisztrációval vagy regisztráció nélkül igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt, az általa nyújtott szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető egyben Felhasználó is.
Hirdető: olyan természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet Felhasználó, aki saját érdekében, megbízás nélkül, saját tulajdonában levő terméket hirdet (magán Hirdető), vagy harmadik személy megbízása alapján, annak érdekében, a harmadik személy tulajdonát képező terményt, terméket hirdet (céges Hirdető), és akinek érdekében a Szolgáltató hirdetést tesz közzé.
Regisztráció: A Felhasználó által a Weboldalon létrehozott felhasználói fiók.

A Weboldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet.

III. Regisztráció folyamata, valamint Felhasználói fiók létrehozása Felhasználók számára

A Szerződés regisztráció útján jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, amennyiben a Felhasználó az ÁSZF szerint felhasználói fiókot hoz létre a Weboldalon.
A Felhasználó kezdeményezheti a regisztrációját e-mail címmel vagy már meglévő Google és Facebook fiókkal. Az e-mail címmel történő regisztráció esetén a Weboldalon elérhető regisztrációs ablak megnyitását követően a Felhasználó köteles megadni egy érvényes e-mail címet, általa választott, a kritériumoknak megfelelő jelszót, illetve a vezeték- és keresztnevét.
Az e-mail cím és a jelszó esetén a formai követelményeknek való megfelelés ellenőrzése automatikusan megtörténik.
A regisztráció során a Felhasználó megismerheti az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit, és azokat el kell fogadnia a regisztráció kezdeményezésének véglegesítéséhez.
A regisztráció véglegesítéséhez a szolgáltató hitelesítő linket küld elektronikus levél
formájában a megadott e-mail címre. Az e-mailben található hitelesítő link a Felhasználó e-mail fiókjába történő megérkezéstől számított 30 percig aktív, ennyi idő áll a Felhasználó rendelkezésére, hogy kezdeményezze a regisztráció véglegesítését. A jelen pont szerinti határidő elmulasztása esetén a Felhasználónak lehetősége van új hitelesítő linket kérni.
Amennyiben a Felhasználó rákattint a hitelesítő linkre, a regisztráció véglegessé válik, és ezzel együtt létrejön a Szerződés. A Szolgáltató és a Felhasználó között regisztrációval létrejött Szerződés határozatlan időre jön létre. Sikeres regisztráció esetén a Szolgáltató elérhetővé teszi a Felhasználó számára a regisztrációt igénylő szolgáltatásokat.
A Felhasználó a regisztrációt a már meglévő Facebook vagy Google felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó megadásával is elvégezheti. A Facebook vagy Google fiókkal történő regisztráció esetén is kötelező jelszó beállítása, valamint az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása.
Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
A Szolgáltató kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldalon közzétett információkat, adatokat külön értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse vagy törölje.

IV. A szolgáltatás tárgya, tartalma

1. A szolgáltatás tartalma


A Szolgáltató üzemelteti a www.magro.hu weboldalt, melynek keretében hirdetési helyet biztosít a Hirdetők részére mezőgazdasági termények és termékek  és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére a www.magro.hu oldalon levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben.
A Szolgáltató által ingyenesen biztosított internetes adminisztrációs felület használatával a Hirdető helyezi el hirdetéseit. A Szolgáltató a Felhasználó számára lehetőséget biztosít arra, hogy a Weboldal felületére az általa értékesíteni kívánt mezőgazdasági termény / termék adatait, fényképeit feltöltse, megadja azokat a paramétereket, amelyeknek megfelelő terményt / terméket keres a hirdetésfigyelő szolgáltatás keretében, a hirdetett terményekre / termékekre érdeklődést küldjön.
A Hirdető által elhelyezett képeket a Szolgáltató jogosult adott esetben, saját döntése alapján elektronikus vízjellel ellátni.
A Weboldal megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik.
A Weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett érhetőek el. A Weboldalon történő minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.
A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, az annak részét képező Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. 
A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.
A Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldalon elhelyezett hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

A nem regisztrált Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások köre
A Magro.hu portálon elhelyezett tartalmak megtekintése
A Magro.hu Portál célja, hogy a Felhasználót információval lássa el, tájékoztassa és
támogassa a mezőgazdasági termények és termékek megismerésében és az esetleges eladás, értékesítés folyamatában. A Felhasználó hozzáfér és böngészhet a Szolgáltató által létrehozott és gyártott tartalmak, úgy mint agrárhírek, piaci információk és releváns média tartalmak között.
A Szolgáltató a Weboldalon létrehozott tartalmakban szereplő információkat tájékoztató jelleggel nyújtja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az edukációs, valamint tájékoztatási szolgáltatás részeként megjelenített tartalom pontosságáért, érvényességéért. A Szolgáltató által a Felhasználó részére rendelkezésre bocsátott információk felhasználása vagy azok felhasználásának elmulasztása, illetve a helytelen vagy hiányos információk használatának következtében a Felhasználónál keletkező bármilyen károk esetében a Szolgáltató felelőssége kizárt.

Keresés a Szolgáltató piacterén szereplő hirdetései között
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a Weboldal keresőmotorjának segítségével a beépített paraméterekhez tartozó tetszőleges értékek megadásával szűrjön az adatbázisban szereplő hirdetések között.

A hirdetések adatlapjainak megtekintése, valamint a hirdető telefonszámának felfedése
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy megtekintse a
hirdetések részletes adatlapját, melyen az információk az adott termény /termék hirdetője által megadott formában és tartalommal jelennek meg A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy kapcsolatfelvétel céljából megtekintse az adott termény /termék  hirdetőjének telefonszámát.

Üzenetek küldése
A regisztrált Felhasználónak a hirdetés adatlapról lehetősége van üzenetet írni a Hirdetőnek. Az elküldött üzenet megtekintésére a regisztrált Felhasználónak a Magro.hu oldalon a saját fiókjába történő belépést követően, az Üzenetek menüből van lehetősége. Ha a Hirdető válaszolt a regisztrált Felhasználó üzenetére, erről az üzenetküldés során megadott email címre küldött email formájában értesítjük, azonban ennek megtekintésére csak a Magro.hu Portálra történő belépéssel van lehetősége.

A hirdetések megosztása
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy Weboldalon rendelkezésre álló módokon, vagy a saját eszközén rendelkezésre álló alkalmazások segítségével megossza a hirdetés adatlapját.

Regisztrációval egybekötött hirdetésfeladás magánszemélyeknek
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a portálon regisztrációval rendelkezők
számára, hogy ingyenes hirdetést hozzanak létre a Portálon. 
Minden Regisztrált Felhasználó 5 darab hirdetést futtathat egyidőben ingyenesen a Portálon. Ennél több hirdetés létrehozására hirdetési előfizetői csomag vásárlásával van lehetőség. 

2. A regisztrált Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások köre


2.1 Általános szolgáltatások


A regisztrált Felhasználó használhatja valamennyi regisztrációt nem igénylő szolgáltatást, valamint az alábbi szolgáltatásokat.
Felhasználói fiókba való belépés, illetve kilépés 
A regisztrált Felhasználónak lehetősége van bejelentkezni a fiókjába a regisztrált e-mail címmel és a hozzá tartozó jelszavával, valamint a Google és Facebook fiókjával. Elfelejtett jelszó esetén lehetősége van újat kérni, amit a Szolgáltató által a megadott e-mail címre elküldött e-mailben található link segítségével tud kezdeményezni. A regisztrált és bejelentkezett Felhasználónak bármikor lehetősége van kilépni a fiókjából.
Profiladatok módosítása
A regisztrált Felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá, és a regisztráció során megadott adatait, beleértve a bejelentkezési e-mail címét is, bármikor jogosult megváltoztatni.
A regisztrált Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. A Szolgáltató a felhasználói adatok pontatlanságából eredő mindennemű következmények, illetve károk tekintetében a felelősségét teljes mértékben kizárja.
Profil törlése magánszemély Felhasználóknak
A regisztrált Felhasználónak lehetősége van törölni a profilját, vagy írásban kérheti a
szolgáltatót a profiljának törlésére az ugyfelszolgalat@magro.hu e-mail címen egy, a
regisztrált e-mail címről érkező levéllel.
Amennyiben a Felhasználó nem tud bejelentkezni és a regisztráció során megadott e-mail fiókjához sem fér hozzá – amelynek következtében nem tudja törölni a felhasználói fiókját – a törlési szándékát ugyfelszolgalat@magro.hu e-mail címen tudja jelezni. A szolgáltató csak abban az esetben törli a felhasználói fiókot, amennyiben a Felhasználó igazolja, hogy jogosult a felhasználói fiók felett rendelkezni.
Üzenetek küldése
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Weboldalon belüli levelezésre a Hirdető és érdeklődők között.
Az érdeklődőnek a hirdetés adatlapról lehetősége van üzenetet írni a Hirdetőnek. Amennyiben a Hirdető anonim módon hirdet, az érdeklődő az üzenet küldésekor már látni fogja a Hirdető nevét és telefonszámát.
A beérkezett üzenetekről a címzett, akár érdeklődő, akár Hirdető, e-mailben kap értesítést. A regisztrált Felhasználó e-mailben megtekintheti az üzenetet, azonban válaszolni a Magro.hu Portálra történő belépést követően, az Üzenetek menüből van lehetősége.
A regisztrált Felhasználónak lehetősége van törölni a saját üzeneteit. 
Tilos a Weboldalon olyan üzenetet küldeni, amely nem az adott hirdetés céljával - hirdetett mezőgazdasási termény / termék értékesítésével, hasznosításával - kapcsolatos. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen tiltott üzeneteket küldő regisztrált Felhasználók fiókját törölje.
Hirdetés kedvencnek jelölése
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a regisztrált Felhasználó számára, hogy elmentse a számára érdekes hirdetéseket a profiljába/felhasználói fiókjába, hogy később könnyebben meg tudja találni.
Az elmentett hirdetések külön menüpontban kerülnek listázásra a regisztrált Felhasználó számára elérhető módon, de a hirdetés mentett/nem mentett státuszát a hirdetések adatlapján is jelöljük a bejelentkezett felhasználónak.

Keresések mentése és hirdetésfigyelő e-mail beállítása
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a regisztrált Felhasználó számára, hogy a preferenciái szerint beállított paramétereknek megfelelő kereséseit elmentse, illetve a friss hirdetésekről hirdetésfigyelő e-mailt igényeljen.
Az elmentett keresések listáját a regisztrált Felhasználó bővítheti, módosíthatja, a kereséseket egy kattintással lefuttathatja, vagy törölheti.
A Felhasználó 5 db mentett kereséséhez tud hirdetésfigyelő emailt is beállítani. A
hirdetésfigyelő egy automatikusan generált e-mail, melyben az adott keresési paramétereknek megfelelő friss hirdetéseket kapja meg a regisztrált Felhasználó. Amennyiben nem érhető el a beállított paramétereknek megfelelő, a Felhasználónak még ki nem küldött új hirdetés, a regisztrált Felhasználó nem kap e-mailt. Az értesítés nem azonnali, az adatbázis ellenőrzése és a hirdetésfigyelő e-mailek kiküldése meghatározott időközönként fut le.
A regisztrált Felhasználó összes hirdetésfigyelőjének törlését követően az automatikus e-mailek nem érkeznek meg többé.

2.2 Hirdetői szolgáltatások

A Hirdetői szolgáltatások körébe valamennyi regisztrációt nem igénylő szolgáltatás, valamint
az alábbi szolgáltatások tartoznak.
Hirdetés feladása 
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a regisztrált Felhasználó számára, hogy mezőgazdasági terményre / termékre vonatkozó hirdetést adjon fel. A hirdetésfeladás megkezdése után a Felhasználó jogosult a hirdetést közzététel nélkül, piszkozatként elmenteni.
A piszkozat hirdetés az utolsó módosítástól számított 30 napig marad elérhető. Ezt
követően a Szolgáltató jogosult törölni a piszkozatot.
A regisztrált Felhasználónak 5 (öt) darab ingyenes aktív hirdetés feladására van
lehetősége. A feladott hirdetés 90 napig marad aktív. Ezt követően a Felhasználó
meghosszabbíthatja a hirdetést.
A hirdetésben szereplő adatokat a Felhasználó adja meg. Az előre definiált alapadatok mellett a Felhasználó szabadszavas leírást és fotókat is megadhat a hirdetett terményről / termékről. 
A Felhasználó a hirdetés feladásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a hirdetések megjelenítésén túl tematikus összefoglalók és cikkek megjelenésével támogathatja az értékesítést, ezért jogosult a hirdetéseket vagy azok egy részét ezen összefoglalókban, cikkekben, valamint a Facebookon, egyéb közösségi médiában feltüntetni.
Hirdetés módosítása
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a feladott hirdetése bármelyparaméterét módosítsa.
Hirdetés szüneteltetése, inaktiválása
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a feladott hirdetését
szüneteltesse vagy inaktiválhassa. Ha a Felhasználó szünetelteti, inaktiválja a hirdetését, akkor az nem jelenik meg a keresésben, és más Felhasználók számára nem
láthatóak a hirdetés adatai, amíg ismét aktívra nem állítja. Azon Felhasználók számára, akik a hirdetést korábban kedvencnek jelölték, a hirdetés címe látható marad. A Felhasználó által megrendelt és kifizetett díjköteles hirdetési szolgáltatások lejárati dátumát a hirdetés szüneteltetése/inaktív állapota nem befolyásolja. 
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon lejárt hirdetéseket a Weboldalról, amelyek 90 napja inaktívak.
Hirdetés törlése
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy törölje a feladott hirdetését. A Felhasználó által törölt hirdetést a Szolgáltató nem tudja visszaállítani, a törlés visszafordíthatatlan.
A Szolgáltató tájékoztatás nélkül jogosult a Weboldalon szereplő hirdetést és annak elemeit törölni, amennyiben a Hirdető maga nem törli a hirdetést, de annak tartalma nem aktuális.
A Szolgáltató jogosult törölni tájékoztatás nélkül az olyan hirdetést és annak elemeit, amely megítélése szerint jogszabályba ütközik vagy sérti jelen ÁSZF rendelkezéseit, a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az írott és íratlan etikai szabályokat vagy jóerkölcsbe ütközik.
A Szolgáltató nem engedélyezi olyan hirdetések feladását, amelyek a Hirdetőnél tulajdonjog vagy megbízásos jogviszony alapján közvetlenül nem elérhető , nem konkrét terményekre / termékekre vonatkoznak. 
Hirdetési előfizetés regisztrált Felhasználóknak
A regisztrált felhasználók 5 különböző hirdetést futtathatnak egyszerre ingyenesen a Magro.hu Piactéren.
Ha a felhasználók ennél több hirdetést szeretnének egyszerre megjeleníteni az oldalon, ahhoz előfizetést kell vásárolniuk. Ilyen esetben 5-15-50-100-500 vagy akár 500-nál is több hirdetésük futhat párhuzamosan.
A kívánt darabszámot egy csúszka segítségével állíthatják be. Az egyes előfizetések mellé a felhasználók havi szinten kiemeléseket is kapnak. Kiemelések száma és jellege a megvásárolt előfizetés típusa alapján változik.
Arany előfizetés mellé jár a legtöbb kiemelés, az Ezüst mellé valamivel kevesebb, a Bronz előfizetéshez pedig még kevesebb kiemelés tartozik.
Egy-egy előfizetés egy hónapra vagy egy évre szól. Érdemes az éves opciót megvásárolni, mert ehhez jelentős kedvezmény jár.
Az előfizetéssel kiemelt hirdetéseket a Fiókom Hirdetéseim menüpontjában lehet nyomon követni.
Az Előfizetési csomagokra vonatkozó díjtételeket a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

Hirdetés kiemelés csomagok hirdetőknek

A Szolgáltató a mindenkori árlistája szerint kínál a hirdetési előfizetés mellett egyszeri (Bronz, Ezüst és Arany) kiemelést, melyeket egy-egy hirdetés kiemelésére lehet felhasználni. Ezzel több potenciális vásárlót érhetnek el és gyorsabban el tudják adni terményüket, jószágukat vagy gépüket, eszközüket.
A Bronz kiemelést választva 3, az Ezüstöt 5, az Arany kiemelést választva pedig 10 napig emeljük ki a hirdetést, de lehetőség van ennél hosszabb időt is beállítani. Hosszabb idő választásakor a felhasználók kedvezményt kapnak.
A kiemelt hirdetéseket szintén a Fiókom Hirdetéseim menüpontjában lehet nyomon követni.
A Kiemelésekre vonatkozó díjtételeket a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

Előfizetői csomagok és hirdetéskiemelések kifizetése és jóváírása hirdetőknek
A Felhasználónak lehetősége van ingyenes hirdetés mellett fizetős hirdetési csomagot
vásárolni. Ingyenes hirdetésfeladási szolgáltatás igénybevétele esetén a Szolgáltató a
megrendelés pillanatától kezdődően nyújtja a szolgáltatást. A Felhasználónak bármikor lehetősége van lemondani a szolgáltatást. A Felhasználó általi felmondás esetén a Szolgáltató a felmondás időpontjától kezdve nem nyújt szolgáltatást a Felhasználó részére.

A megrendelt Előfizetéses csomagok és kiemelések kifizetése bankkártyával a Simple Pay rendszerén keresztül lehetséges. 

Felhasználót MagroPontHu Kft. Adatkezelési tájékoztatójában a Simple Pay rendszeren keresztül történő adatkezelésről megfelelően tájékoztatta. Jelen ÁSZF elfogadásával Felhasználó bankkártyás fizetésével kapcsolatban alábbi nyilatkozatot teszi::
“Tudomásul veszem, hogy a MagroPontHu Kft. (1136 Budapest, Hollán Ernő utca 31.) adatkezelő által a Magro.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, számlázási adatok“ Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/
A szolgáltatás díjának jóváírását követően e-mailben kap értesítést a Felhasználó, hogy az általa megvásárolt szolgáltatás teljesítést Szolgáltató megkezdte. Az Előfizetői csomagok és kiemelések
pénzre nem válthatóak és nem ruházhatóak át másik 
A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Hirdető - a szolgáltatás jellegének megfelelően -kellékszavatossági igény érvényesítésére jogosult.
A saját hirdetéssel rendelkező magánszemély Felhasználó – amennyiben üzleti tevékenysége körén kívül jár el – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a vásárlás napjától számított tizennégy napon belül elállhat a szerződéstől, amennyiben a megvásárolt előfizetési csomag felhasználását nem kezdte meg vagy azt nem fordította a hirdetések kiemelésére. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles szolgáltatás díjának teljes összegét részére megtéríteni. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a megvásárolt előfizetésének felhasználását megkezdte vagy azt a hirdetések kiemelését megtette az elállásra nyitva álló időtartamon belül. Ebben az esetben a Felhasználó felmondással élhet, részére a Szolgáltató a fel nem használt kiemelések árát téríti vissza.
A magánszemély Felhasználó – amennyiben üzleti tevékenysége körén kívül jár el – jelen ÁSZF elfogadásával előzetesen beleegyezik abba, hogy előfizetői és/vagy hirdetéskiemelési csomag vásárlása esetén a Szolgáltató ezen szolgáltatás nyújtását a fizetést követően azonnal megkezdje, továbbá tudomásul veszi, hogy az elállási jog hirdetéskiemelési csomag vásárlása esetén nem gyakorolható, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatást a Szolgáltató a fizetést követően azonnal maradéktalanul teljesíti. A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Hirdetés időközbeni törlése esetében (például
amennyiben a termény /termék eladásra kerül) a Hirdetés kiemelése céljából kifizetett csomag díja (időarányos részben sem) térítendő vissza.
A fogyasztónak minősülő magánszemély Felhasználó a hivatkozott kormányrendelet szerinti elállási és felmondási jogát alábbi nyilatkozatminta szerint gyakorolhatja:

Elállási-/Felmondási nyilatkozat 

Címzett: MagroPontHu Kft. 1 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 31.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat* (megfelelő aláhúzandó) a MagroPontHu Kft.-vel kötött, hirdetéscsomagom vagy / és hirdetéskiemelési szolgáltatás * (megfelelő aláhúzandó) nyújtásáról szóló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja: 
Fogyasztó neve: 
Fogyasztó címe: 
Hirdetésazonosító: 

Dátum: 
Aláírás:

Recurring kártyaregisztrációs nyilatkozat

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen piactéren (https://www.magro.hu/hu/) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.
A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Saját hirdetések statisztikáinak megtekintése
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy saját hirdetésének látogatottsági adatait megnézze.

A hirdetések lejárata
A szüneteltetett és aktív hirdetések a feladástól számított 3 hónapig elérhetők a Weboldalon, ezt követően a Szolgáltató törölheti a hirdetést. A hirdetés lejárta előtt, a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználónak emailben, melyben figyelmezteti a hirdetése lejárati idejére. 

V. Szolgáltató felelőssége

A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele
valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel a Hirdető által a Weboldalon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, illetve harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, kárért felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató nem garantálja a Weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a Weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. A Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.
A Szolgáltató a Weboldal és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.
A Hirdető által elhelyezett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ott található tartalomért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a közzétett tartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől felmerült kárának megtérítését követelni.
A Szolgáltató a hirdetés feladója által közzétett tartalom valódiságáért a felelősségét
kizárja. Ennek körében nem ellenőrzi azt a tényt, hogy a hirdetés feladója valóban jogosult-e az adott termény / termék eladására. 
A Hirdető által elérhetővé tett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Hirdető tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, a Hirdető kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.
Mivel az internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.
A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő a Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Hirdető minősül szolgáltatónak.

A MagroPontHu Kft., mint közvetítő szolgáltató felelőssége
Az online piactér működtetését a MagropontHu Kft. közvetítő szolgáltatóként, a hatályos Magyar jogszabályok rendelkezései alapján végzi. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.
Szolgáltató nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért, tekintettel arra, hogy nem vállal kötelezettséget a termékek ellenőrzéséért. 
Szolgáltató nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, továbbá nem tudja biztosítani, hogy a Felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A Szolgáltató azonban jogosult a tranzakciók technikai okokra visszavezethető esetleges elérhetetlensége esetén azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így a Szolgáltató  ezzel összefüggésben kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.
A Magro.hu nem avatkozik bele a Felhasználók közötti tranzakciókba, illetve az online piactér használatával összefüggésben a Felhasználók között esetlegesen kialakuló jogvitákba. Bármilyen vita kialakulásának esetére a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával mentesíti a MagroPontHu Kft-t mindennemű igénytől, követeléstől.
Amennyiben az online piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó köteles viselni az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget. Ezen túlmenően a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy minden a Magro.hu által megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Magro.hu jó hírnevének megóvása érdekében.
Amennyiben a Magro.hu online piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Magro.hu az Ekrtv. alapján jár el, és az ajánlatot eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.
Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés MagroPontHu Kft-től függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

Szolgáltató felelőssége Hirdetések törlése, korlátozása
A közízlést vagy jogszabályt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat,
információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket a Szolgáltató a hirdetés feladójának tájékoztatása nélkül jogosult törölni rendszeréből.
A Szolgáltató jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, amennyiben:
•Hirdető egyidejűleg ugyanazon terményről / termékről egyidőben több hirdetést is elhelyez 
•Hirdető a hirdetést nem a megfelelő kategóriában helyezi el.
•Hirdető a hirdetésben megjelenített képeket manipulálja, például a képeken
vagy körülötte bármilyen keretet, kiemelést, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.
•Hirdető a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.
•Ingyenesen hirdető Felhasználó ötnél több hirdetést egyidejűleg bármilyen
formában helyez el.
•Nem a tényleges terményt / terméket ábrázoló képet, pl. stock fotót helyez el.
Ezen szabályok megsértése esetén a Szolgáltató korlátozhatja a hirdetések elhelyezését.
Ilyen esetekben a Hirdető semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési,
visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

A Szolgáltató által működtetett online piactéren tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, állatok) értékesítése:
•lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
•hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
•hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
•olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
•szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
•sérült állatok.

Az alábbi termékek, áruk értékesítése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:
Állatok:
Az adott fajt a Magyarországon hatályos törvények szerint lehessen forgalomba hozni, és az eladónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket (lehetőleg személyesen adja át).
Élelmiszerek:
Élelmiszernek minősülő termék, ha forgalmazása engedélyhez kötött, kizárólag a vonatkozó engedély birtokában tölthető fel a Magro.hu-ra. A felhasználó köteles feltüntetni az élelmiszer magyar nyelvű megjelölését, továbbá, ha forgalmazása engedélyhez kötött, akkor az engedélyt kiállító hatóság megnevezését és az engedély tárgyát.
Dohányipari termékek:
A terméket feltöltő felhasználó az ajánlat feltöltésével kijelenti, hogy a termék meghirdetésével nem sérti a dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket; illetve vállalja a termék meghirdetésével kapcsolatos mindennemű következményeket, különös tekintettel a Magro.hu által alkalmazott, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben foglaltakra.
Szerzői jogvédelem alá eső termékek:
A terméket feltöltő felhasználó az ajánlat feltöltésével kijelenti, hogy a termék eredeti, nem másolt, szerzői jogot nem sért.
Engedélyköteles termék:
Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles az ajánlati lapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.
Ezen szabályok megsértése esetén a Szolgáltató korlátozhatja a hirdetések elhelyezését.
Ilyen esetekben a Hirdető semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési,
visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Hirdetések feladására, előfizetői hirdetéscsomagok és / vagy hirdetéskiemelések felhasználására vonatkozó rendelkezések
A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásokra, valamint a szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjcsomagokra, díjtételekre vonatkozó, jelen ÁSZF-ben vagy a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött külön szerződésben meghatározott szabályok bármilyen formában történő megsértése, kijátszása, mellőzése vagy rosszhiszemű alkalmazása szerződésszegésnek minősül.
A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az egyes csomagokban kínált hirdetési lehetőségeket csak arra előfizetett és jogosult Felhasználóként használhatja fel. 
Nem megengedett a szolgáltatások bármilyen módon, harmadik Fél részére történő továbbszolgáltatása vagy továbbértékesítése.
A fenti rendelkezések be nem tartása esetén a Szolgáltató felszólítja a Felhasználót az ÁSZF-ben rögzített rendelkezések betartására. Az ÁSZF-ben foglal rendelkezések továbbiakban történő be nem tartása esetén a Szolgáltató jogosult azonnali kizárást eszközölni, amely a felhasználói profil törlésével jár. A Szolgáltató jelen rendelkezések be nem tartása esetén jogosult továbbá kártérítési igényt érvényesíteni
Felhasználóval szemben.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges Hirdetések közzétételének megrendelése esetén egyedi árképzést alkalmazzon. Erről a Szolgáltató és a Hirdető egyedileg állapodnak meg.

VI. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó a hirdetések tartalmával kapcsolatos írásbeli panaszát az ugyfelszolgalat@magro.hu e-mail címen, a Szolgáltató levelezési címén vagy ügyfélszolgálati telefonszámán terjesztheti elő.
A panasz a Szolgáltató tevékenységével közvetlen kapcsolatban álló magatartásra,
tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozóan terjeszthető elő.
A Szolgálató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni a válasz közlése iránt.
Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles haladéktalanul jegyzőkönyvet felvenni, amelyet a fogyasztó részére köteles legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
A Felhasználó fogyasztói minőségében az ügyfélszolgálati és panaszkezelési eljárással, valamint a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése érdekében - a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeihez fordulhat.

Békéltető Testülethez fordulás
Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás
Amennyiben a fogyasztói panaszát elutasítják, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy az általa a kérelmében megjelölt Békéltető Testülethez fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A békéltető testület – kivéve, ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér - a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás).
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a békéltető testület felhívására határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest

Elérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu


Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

Elérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu


Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu


Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

Elérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu


Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu


Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Elérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu


Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest Vármegye

Elérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: panaszrendezes.hu


Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha a Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon a Fogyasztó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

VII. Adatvédelem


A Szolgáltató a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Hirdető azonosításához szükséges és elégséges adatokat, valamint a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
A Szolgáltató az egyes szolgáltatásainak igénybevételét regisztrációhoz köti, melynek során Szolgáltató a Felhasználó személyes adatainak birtokába jut (név, telefonszám, e-mail cím), azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Ezek az adatok az aktív hirdetésekben is megjelennek, annak érdekében, hogy az érdeklődők a Felhasználóval a kapcsolatot felvehessék.
A Felhasználó szavatolja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során az általa más természetes személyekről megadott személyes adatokat jogszerűen kezeli, illetékes személy hozzájárulását beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.
A Felhasználó a regisztrációkor adatainak megadásával egyben felelősséget is vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. 
A Szolgáltató nem ellenőrzi a megadott személyes adatokat.
A Szolgáltató a személyes adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve a Hirdető kérésére törli. A Hirdető saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani, törölni.
A Szolgáltató a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A Weboldalon található, más - nem a Szolgáltató által üzemeltetett - oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a Weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel.
A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Adatkezelésünkre vonatkozó részletes érintetti információkat Adatkezelési tájékoztatónk tartalmaz, mely jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

VIII. Egyéb rendelkezések

A szerződés felmondása, árváltoztatás
A Szolgáltató és a Hirdető egyaránt jogosult indoklás nélkül 30 napos határidővel, valamint közös megegyezés alapján azonnali hatállyal felmondani a szerződést. A Szolgáltató 30 napos tájékoztatási kötelezettség mellett jogosult árváltoztatásra. Az elérhető szolgáltatások aktuális árai a Weboldalon találhatók.

A szerződés megszűnése
Szerződő Felek által írásban létrejött hirdetési szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók. Ennek hiányában céges hirdetőkkel létrejött szerződések, illetve ingyenesen hirdető magánszemély regisztrációval létrejött ingyenes hirdetések elhelyezését biztosító szerződések esetében a szerződés a regisztráció törlésével megszűnik.

Hirdetésfeladás