Adatvédelem

Adatvédelem

Adatkezelési Szabályzat

Hatályos 2019. február 5-től

A jelen Adatkezelési Szabályzat a MagroPontHu Kft. (1136 Budapest, Hollán Ernő utca 31. I/5.; Cg. 01-09-982048 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: Üzemeltető, avagy Magro) által üzemeltetett http://www.magro.hu oldalon elérhető online piactér szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Jelen Adatkezelési Szabályzatnak célja, hogy az üzleti kapcsolatunk során a Társaságunk rendelkezésére bocsátott adatainak felhasználásával, őrzésével kapcsolatos szabályokról, elveinkről tájékoztassuk.

Jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag a Társaságunk rendelkezésére bocsátott adatokra vonatkozik, és nem terjed ki arra az esetre, ha valaki önszántából a www.magro.hu oldalon, vagy azt felhasználva nyilvánosságra hozza személyes adatait, vagy azok egy részét.

Jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor Társaságunk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény („Infotv.”), rendelkezéseit, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-át.

 

I. Fogalmak

a) szolgáltató: a MagroPontHu Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a Magro.hu online mezőgazdasági piacteret üzemelteti és a szolgáltatást nyújtja.

b) piactér: a Szolgáltató által a www.magro.hu alatt üzemeltetett honlap.

c) személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

d) különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

e) hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

f) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

h) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

i) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

j) nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

k) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

l) adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

m) adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

n) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

o) személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

p) adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

q) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

II. Adatok

Szolgáltató honlapjának bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. Szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

III. A természetes személyek milyen adatait kezeli a Szolgáltató?

A piactérre való felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres regisztrációnak, a Szolgáltató a következőket kezeli:

 • név/cégnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • az Ön által választott jelszó

 

A piactéren opcionálisan megadható adatok köre:

 • vállalkozás típusa
 • székhely vagy lakhely irányítószáma
 • székhely vagy lakhely
 • nyilvántartási szám vagy vállalkozói igazolvány szám vagy őstermelői igazolvány száma vagy adóazonosító jel
 • adószám
 • honlap címe

 

A konferenciákra való regisztráció során Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli: 

 • név/cégnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • az Ön által választott jelszó

 

E-könyv megrendelése esetén Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli:

 • név
 • email cím
 • telefonszám

 

Az Agrárhírek oldalon való regisztráció során kezelt adatok:

 • név
 • email cím

 

A nyereményjáték oldalon való regisztráció során Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli:

 • név
 • email cím
 • telefonszám
 • megye
 • érdeklődési kör (szántóföld, kertészet, állattenyésztés, gépészet, erdészet)

 

Kalkulátor oldalakon való feliratkozás során kezelt adatok:

 • név
 • email cím
 • telefonszám
 • megye
 • érdeklődési kör (szántóföld, kertészet, állattenyésztés, gépészet, erdészet)

 

A piactéren a hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:

 • név
 • email cím
 • telefonszám
 • megye
 • érdeklődési kör (szántóföld, kertészet, állattenyésztés, gépészet, erdészet)

 

IV. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

A piactér látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a Magro.hu nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

 

V. Adatkezelő személye

Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Németh István

Telefonszám: 20-424-9664

 

VI. Adatkezelés időtartama

Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg Felhasználó írásban nem kéri a személyes adatok törlését az ugyfelszolgalat@magro.hu címre küldött üzenetében. Ilyen esetben a személyes adatot az Adatkezelő a rendszeréből törli.

Az elektronikus hírlevél, üzenet, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom Felhasználó felé történő eljuttatása céljából történő adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart, amennyiben Szolgáltató a Felhasználó hozzájárulásán kívül más jogalapon nem jogosult az adatokat kezelni.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jogszabályi előírás alapján kezeli, a személyes adatok kezelésének időtartamára az adott jogszabály rendelkezései az irányadók.

 

VII. Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó a Szolgáltató bármely felületén történt regisztrációjakor vagy bármely kiadvány megrendelésekor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje és a regisztráció során fogadja el az Általános Szerződési Feltételekkel együtt a jelen Adatkezelési Szabályzatot is magukra nézve kötelezőnek.

A biztonságos böngészés mellett, a felhasználói élmény fokozása érdekében honlapunk cookie-kat (sütiket) állít be az oldalra látogatáskor a látogató böngészőjében. Ezeket a sütiket a Felhasználó bármikor törölheti böngészőjéből a beállításokban található megfelelő opcióval.

 

VIII. Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

 

IX. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

A felhasználó tiltakozhat a személyes adatainak kezelése érdekében, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el) illetve, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik. Ilyen esetben Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozás beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

X. Adatfeldolgozók

Szolgáltató az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Borgun hf. (Ármúli 30, 108 Reykjavik, Izland) - bankkártyás fizetés
 • B-Payment Szolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 4.) -  bankkártyás fizetés
 • KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) – számlakiállítás
 • Prompt-Calculator Kft (1221 Budapest, Honfoglalás út 17.) - könyvelés, számvitel
 • RackForest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) – tárhelyszolgáltató

XI. Google Analytics szolgáltatás

A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics szolgáltatás végzi. Ezen adatkezelés kapcsán részletes felvilágosítás az adatkezelő részéről  az alábbi linken érhető el: www.google.com/analytics.

XII. Geolad szolgáltatás

A Weboldal a geolad GmbH által generált, hirdetéstargeting és analitikai célokra haszált sütiket tartalmaz. A geolad GmbH sütiket használ a legrelevánsabb hirdetések kiszolgálásához és a hirdetési kampányok hatékonyságáról készült statisztikák készítéséhez a gyűjtött anonim demográfiai és webhasználati profilok alapján. A geolad sütik, a fentebb említettek mellett, webanalitikák elkészítéséhez is felhasználásra kerülnek annak érdekében, hogy a weboldalak jobb felhasználói élményt nyújthassanak látogatóiknak.

A geolad szolgáltatásairól a böngészőjében a harmadik felektől származó sütik letiltásával, illetve a következő linken keresztül tud leiratkozni:

https://lus.gtarget.info/nonrich/00040001/?pub=magro&action=optout

The website contains cookies used by geolad GmbH for ad-targeting and analytical purposes. geolad GmbH uses cookies to serve the most relevant ads and to make statistics on the effectiveness of advertising campaigns based on collected anonymous customer demographic and web-usage profiles. geolad cookies, in addition to the aforementioned purposes, are also used to create web analytics to enable websites to provide a better customer experience to their visitors.

You can opt-out from geolad's services by disallowing third party cookies in your browser or by visiting the following page:

https://lus.gtarget.info/nonrich/00040001/?pub=magro&action=optout

XIII. Vegyes rendelkezések

A Magro.hu fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítása. Módosítás esetében a Magro.hu a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás weboldalán, amely a hozzáférhetővé tételt követő 8. napon lép hatályba.

Annak ellenére, hogy Szolgáltató az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít az általa kezelt adatok védelmének teljes körű biztosítására, nem garantálja, hogy az egyes felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Szolgáltató a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére.

A regisztrációval, illetve a Szolgáltatás használatával a felhasználók tudomásul veszik, és elfogadják a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető, vagy az adatfeldolgozó megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

XIII. Adatvédelmi nyilvántartás

Száma: NAIH-57571/2012.

Típusa: Online piactér üzemeltetése, hírlevél küldés, marketing célú adatkezelés. Kapcsolattartás a felhasználókkal, a felhasználók közötti információáramlásbiztosítása és támogatása.

A felhasználó panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, valamint a MagroPontHu Kft. ügyfélszolgálatához: ugyfelszolgalat@magro.hu