A "Fiatal Gazda" támogatás egy olyan program Magyarországon, amelynek célja, hogy segítse a fiatal mezőgazdasági termelőket a gazdálkodás megkezdésében és fejlesztésében. Ez a támogatás az Európai Unió és a magyar kormány közös finanszírozásával valósul meg, és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származik. A támogatás olyan fiatal mezőgazdasági termelőknek szól, akik 18 és 40 év közöttiek, és első alkalommal kezdik meg önálló gazdálkodói tevékenységüket. Az igényelhető támogatás összege általában meghatározott összeg, amely segíti a gazdálkodás megkezdését, a szükséges eszközök beszerzését, illetve a gazdaság fejlesztését. Az összeg változhat az adott időszakban kiírt pályázati feltételek szerint.

Ezt eddig általában mindenki érti. Ezután jön viszont a neheze, az egyéni helyzet megfeltetése a kiírásnak. Itt már sok a kérdés. Ezekből szedtünk össze néhányat. A válaszok segíthetnek az eligazodásban.

A fiatal gazda támogatást 2024-ben jogi személy igényli, ahol a tényleges és hosszú távú ellenőrzést a fiatal gazdja gyakorolja 2024. januártól, aki megfelel a feltételeknek. A vezetést az édesapjától veszi át. Az édesapa korábbi vezetése alatt a cég nem vett igénybe fiatal gazda támogatást. A jogi személy jogosult a támogatásra?

Igen, mivel a gazdaságot 2024. évtől irányítja a fiatal gazda személy.

fiatal gazda támogatás igénybevételére jogosult fiatalok
Fotó: Pixabay

A fiatal gazda támogatást 2024-ben jogi személy igényli, ahol a tényleges és hosszú távú ellenőrzést a fiatal gazdja gyakorolja 2024. januártól, aki megfelel a feltételeknek. A vezetést az édesapjától veszi át. Az édesapa korábbi vezetése alatt a cég nem vett igénybe fiatal gazda támogatást. A tervek szerint 2025-től a család egy másik tagja - aki időközben végzettséget szerez - venné át a jogi személy tényleges és hosszú távú vezetését. 2025-től igényelheti-e ilyen módon a cég a fennmaradó 4 évre a támogatást?

Nem. A jogi személyben a fiatal gazda személye nem változhat.

A kérdező 2018. és 2021. között önálló őstermelő volt, a tevékenységei között szerepelt az erdészet (02) és a növénytermesztési szolgáltatás (0161). Bevétele csak erdészeti tevékenységből volt. Ezt követően 2023-ban lett ismételten őstermelő. jogosul-e a támogatásra?

Nem jogosult a támogatásra, mert 2018-tól a tevékenységei között mezőgazdasági tevékenység (növénytermesztési szolgáltatás (0161)) is szerepelt, így a mezőgazdasági tevékenység kezdete 2018, ami korábbi, mint az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakának utolsó napja.

A jogi személy 2021-től igényli a fiatal gazda támogatást. Amennyiben 2024-ben már más a cégnek a tényleges és hosszú távú vezetője, akkor a fennmaradó 2 évben igénybe veheti-e a cég a támogatást?

Nem. A jogi személyben a fiatal gazda személye nem változhat.

A kérelmet benyújtó minden egyéb szempontból megfelelne az előírásoknak (40 évnél fiatalabb, először adna be kérelmet, van megfelelő végzettsége) de lett neki kiváltva egy egyéni őstermelői igazolvány még 2019-ben. Ha ős most alakítana egy ŐCSG-t és ő lenne a képviselője, akkor melyik státuszát néznék? Hogy mikor lett egyéni őstermelő  vagy mikor vált a családi gazdaság képviselőjévé?

A 21/2024. (IV.9.) AM rendelet 6.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint ebben az esetben a tevékenység megkezdésének dátuma az egyéni őstermelői tevékenység nyilvántartásba vétele – feltéve, hogy az őstermelői nyilvántartásban a tevékenységei között mezőgazdasági tevékenység szerepelt.

Ha az ügyfél gyerekként volt már őstermelő (bevétel a nevére nem volt írva), és most 2023. június 9. után lett újra őstermelő, akkor jogosult-e a fiatal gazda támogatás igyénybevételére (minden más feltételnek megfelel)?

Amennyiben az ügyfél tagja volt családi gazdaságnak vagy ŐCSG-nek, amely tagság megszűnt az ügyfél 18 éves kora előtt és 18 éves kor után lett önálló őstermelő, akkor jogosult lehet a támogatásra, hiszen a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 21/2024. (IV.9) AM rendelet 6. § alapján a tényleges mezőgazdasági tevékenységet a cselekvőképessé válás előtt nem tekintjük megkezdettnek.

Az ŐCSG-tag nyújtja be a kérelmet. A kiadási és bevételi számlák a képviselő nevére szólnak. A kérelem beadásakor a tagnak nyilatkoznia kell a saját kockázatra folytatott tényleges mezőgazdasági tevékenység megkezdésének időpontjáról. A számláknak már a tag nevére kell szólniuk?

A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv fiatal mezőgazdasági termelői támogatásáról szóló 21/2024. (IV.9) AM rendelet 1.§ 3. pontja az alábbi módon határozza meg a fiatal mezőgazdasági termelő fogalmát: „olyan – az egységes kérelem első alkalommal történő benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján  –
a) 18. életévét betöltött, de 40. életévénél nem idősebb természetes személy, vagy
b) egy vagy több, az  a)  alpont szerinti személy tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy, aki vagy amely mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre mezőgazdasági üzemet, és aki vagy amely mezőgazdasági tevékenységét az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakának utolsó napját követően kezdte meg;”
A vonatkozó rendelet nem tartalmaz olyan feltételt, hogy a számláknak a tag nevére kell szólnia. A számlázásra a mindenkori számla kiállítási szabályok vonatkoznak. A kérelem benyújtásának ténye arra enged következtetni, hogy ő tekinthető az üzem vezetőjének. Az esetleges ellenőrzés sokkal inkább azt hivatott vizsgálni, hogy a kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő a 15/2024 (IV. 9.) AM rendelet 1.§ 46. pontjában rögzített mezőgazdasági tevékenységet végez-e, illetve adott esetben tudja-e igazolni, hogy azt az ő megbízásából valaki más végzi el. Ez egy minimum követelmény, e tekintetben a fiatal gazda jogcím nem ír elő többletfeltételt.
A 21/2024. (IV.9) AM rendelet szerinti fiatal mezőgazdasági termelők támogatása iránti kérelem benyújtásakor nem szükséges számlák csatolása.

Mikorra lesz végleges a releváns, elfogadható mezőgazdasági képzettségek listája?

Az Agrárminisztérium a 2023. évi kérelmekben szereplő, és az Irányító Hatóság által megfeleltetett végzettségekkel bővítette a jogcímrendelet (21/2024. (IV.9.) AM) mellékletében szereplő listát. Emellett azonban 2024. évi kérelmezés esetében továbbra is lehetőség van olyan releváns mezőgazdasági képzettségek elfogadására, amelyek nem szerepelnek a 21/2024. (IV.9.) AM rendelet 1. mellékletében.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Kincstár – ha egy ügyfél olyan képzettséggel nyújtja be kérelmét, ami nem szerepel a listán – megkeresi az Nemzeti Irányító Hatóságot, aki állásfoglalást ad ki arról, hogy a listában szereplő valamely végzettséggel való egyenértékűség igazolható-e. Ezt az állásfoglalást a Kincstár felhasználja majd a döntés meghozatalában. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy amennyiben a megadott képzettség nem releváns, így a fiatal gazda területalapú támogatásra az ügyfél nem jogosult, de az alapszintű jövedelemtámogatás tekintetében kifizetésben részesül, akkor jövőre már nem lesz jogosult a fiatal gazda területalapú támogatásra.

A kérdező egy 2022 januárjában alapított ŐCSG képviselője. Az ŐCSG tevékenysége csak halászat volt egészen 2022. szeptemberig, amikor a tevékenyégek közé felvételre került a növénytermesztési szolgáltatás (0161). Jogosul-e a támogatásra?

Tekintettel arra, hogy a tevékenységek közé 2022. év szeptemberében került mezőgazdasági tevékenység, így a mezőgazdasági tevékenységét az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakának utolsó napját követően kezdte meg, ezáltal - a további feltételek teljesítése esetén - jogosult a támogatásra.

Egy termelő 2018. és 2021. között önálló őstermelő volt, azonban csak erdészeti tevékenységet folytatott. Ezt követően 2023 januárjában lett ismételten őstermelő, amikor szőlőtermesztés tevékenységet vett fel. Jogosul-e a támogatásra?

Amennyiben az őstermelői tevékenységei között csak erdészet (02) szerepelt 2018-2021 között, tehát nem 011-017 tevékenységek, akkor 2018 és 2021. évben úgy kell tekinteni, hogy nem végzett mezőgazdasági tevékenységet. Így a mezőgazdasági tevékenységét az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakának utolsó napját követően kezdte meg, ezáltal - a további feltételek teljesítése esetén - jogosult a támogatásra.

ŐCSG-tagoknál milyen esetekben jár a fiatal gazda plusztámogatás?

Az őstermelők családi gazdaságaiban (ŐCSG) számos olyan, a fiatal gazda támogatásra potenciálisan jogosult van nyilvántartva, akik esetében az őstermelővé történt automatikus átminősítés okán a mezőgazdasági tevékenységet megkezdettnek kellene tekinteni. A nemzeti végrehajtási jogszabály kidolgozása során azonban sikerült olyan megoldást találni, hogy az őstermelők családi gazdaságában nyilvántartott fiatal gazdák egy része mégis jogosulttá válhasson az induló éveket támogató többletforrásra. Ehhez az ŐCSG tagok esetében az őstermelők családi gazdaságának létrehozásáról szóló szerződés vizsgálata válik szükségessé, amely alapján megállapítható, hogy az adott tag a mezőgazdasági tevékenysége, a közreműködés jellege, valamint az ŐCSG-be bevitt termelőeszközök aránya alapján a gazdaság vezetőjének tekinthető-e vagy sem. Ezt a kérelmek elbírálása során egy objektív pontozási táblázat alapján ítéli majd meg a Kincstár (10/2024 számú IH közlemény szerint). A saját kockázatra történő mezőgazdasági tevékenységet nem tekintjük megkezdettnek azon ŐCSG tagok esetében, akik: - kizárólag halászati vagy erdőgazdasági tevékenységet végeznek, illetve emellett kiegészítő tevékenységként falusi és vidéki turizmus szerepel;  - a 2021. január 1-jei automatikus átminősítés során váltak őstermelővé, de annak pillanatában még nem voltak cselekvőképesek; - az ŐCSG szerződésben foglaltak vizsgálata alapján elvégzett pontozásos minősítés eredményeképpen nem tekinthetőek a mezőgazdasági üzem vezetőjének (itt az ŐCSG-be bevitt vagyon, valamint a személyes közreműködés jellege vizsgálható).

Amennyiben a fiatal gazda támogatást egy jogi személy már igénybe vette 5 évig a 40 évnél fiatalabb ügyvezetővel, akkor, ha az ügyvezető átadja a cég 51%-át a gyermekének, akkor a gyermek újra igénybe veheti-e a fiatal gazda támogatást 5 évig?

Tekintettel arra, hogy a jogi személy már igényelte a fiatal gazda támogatást korábban és 5 évig támogatásban is részesült, így – ugyanazon a regisztrációs számon - már nem jogosult a támogatásra, akkor sem, ha változik az ügyvezető személye. Az uniós jogszabályok szellemében a fiatal gazda területalapú támogatás „csak a vállalkozás élettartamának kezdeti időszakára terjedhet ki, a kifizetésre csak a támogatási kérelem benyújtását követő adott maximális időtartam alatt és röviddel a tevékenység megkezdését követően kerülhet sor”.

További híreink

Nincs más út: július elsejétől csak online lehet jelenteni a fásításban tervezett fakitermeléseket

2024.07.17.

Változtattak a szabályon, 2024. július elsejétől a Nébih elektronikus felületén kell jelenteni a fásításban tervezett fakitermeléseket.

Elérhető a mobilGAZDA alkalmazás új változata 

2024.07.17.

A mobilGAZDA alkalmazás új verziójában több újdonság is megkönnyíti a felhasználók dolgát.

A zöldsor gépeit fejlesztette a CLAAS, sok újdonságot mutattak be a németek

2024.07.17.

Az eseményen a CLAAS 4 új VOLTO modellt mutatott be, amelyekkel a rendterítők munkaszélessége 4,5 métertől egészen 15,1 méterig terjed - Fotó: CLAAS

Kötelező lesz egészségügyi szűrővizsgálatokon részt venni és változnak a méltányossági támogatás szabályai

2024.07.16.

Az egészségügyi és az egészségbiztosítási törvényeket is módosítja a Magyar Közlöny 66. számában kihirdetett 2024. évi XXIX. törvény.

200 milliárdos támogatási programmal pörgetik fel az állattartó telepek fejlesztését magyarországon

2024.07.16.

Összesen 200 milliárd forint keretösszeggel, két új pályázati felhívás jelent meg az állattartó gazdaságok fejlesztéseinek támogatására a 2027-ig tartó KAP Stratégiai Terv keretei között, mert a kormány stratégiai kérdésnek tekinti az állattartó gazdaságok versenyképességének javítását.

Néhány napig még a levegőből is legálisan megvédhető a magyar napraforgó és a szója

2024.07.16.

A Pictor® Active gombaölő szer az idei szezonban szükséghelyzeti engedélyt kapott légi kijuttatásra napraforgó és szója kultúrákban 2024. június 21-től 2024. július 21-ig.

Partnerhírek
Partner

Kramer teleszkópos rakodók az állattenyésztésben

2024.07.16.

Az állattenyésztő telepek elengedhetetlen és meghatározó eszközei a rakodók. Legyen szó a bálák rakodásáról vagy akár almozásról, ezek gépek a munkafolyamatok elengedhetetlen eszközei. A KITE Zrt. a Kramer rakodók széles portfóliójával áll a felhasználók rendelkezésére. A széles méret- és teljesítménykínálatból bárki megtalálhatja az üzemméretének megfelelő rakodót.

Partner

Újra érték a minőség a búzatermesztésben

2024.07.14.

Újra érték a minőség, ezt vallja és nyomós érvekkel alá is tudja támasztani a Karintia Kft., amely a megalapítása óta, közel 30 éve abban hisz, hogy Magyarországon a kalászosoknál a minőségi búzatermesztés az egyik leginkább járható út. Az ukrán-orosz háború pedig csak felerősítette ezt az irányt és rávilágított, hogy kizárólag a bő termés hajszolása nem vezet sikerre. Bene Zoltánnal, a Karintia Kft. cégvezetőjével a Magro.hu beszélgetett.

Hirdessen a Magro.hu oldalon!

Válasszon prémium megjelenési megoldásaink közül!

Médiaajánlat
Kiemelt hirdetések a Piactéren
Kiemelt
30 db Solis eladó
Bács-Kiskun, Kecskemét

30 db Solis eladó

Hitelesített telefonszám

3 650 000 HUF

+ áfa
Kiemelt
10 db Talajmaró eladó
Bács-Kiskun, Kecskemét

10 db Talajmaró eladó

Hitelesített telefonszám

550 000 HUF

+ áfa

Magro.hu Piactér

Több mint 3.300 hirdetés 93 kategóriában!

Megnézem a hirdetéseket
Hirdetésfeladás