Támogatás juh- és kecske állatállomány elektronikus jelöléséhez AUG. 31-ig!

A 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelete alapján juh- és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán támogatás igényelhető. Kérelmeket augusztus 31-ig lehet benyújtani. Idén jelölőeszközönként 0,20 eurós (kb. 63 Ft) támogatást lehet elnyerni. Az igénylés részleteiről alább olvashat!

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. állat: a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerint;

2. állattartó: a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személy;

3. elektronikus egyedi jelölőeszköz: a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004 EK tanácsi rendelet Mellékletének A.3. szakasz a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által engedélyezett és közzétett elektronikus füljelző;

4. juh ENAR-szám: a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározottak szerint;

5. kecske ENAR-szám: a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározottak szerint;

6. támogatási időszak: 2010. január 1-től 2014. december 31-ig tartó időszak.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai alkalmazandók.

2. A támogatás tárgya, jellege és mértéke

2. § (1) Támogatás vehető igénybe az MgSzH által engedélyezett és a http://www.enar.hu honlapon közzétett elektronikus egyedi jelölőeszközök beszerzéséhez, a beszerzés költségeinek részbeni, utólagos megtérítéséhez. E rendelet alapján az elektronikus egyedi jelölőeszköz akkor támogatható, ha az ENAR-ban az ENAR-szám alapján a kérelmező tenyészetéhez van hozzárendelve.

(2) A támogatás normatív jellegű, degresszív támogatás, amely állattartónként legfeljebb öt éven keresztül adható.

(3) A támogatás értékének felső határa a támogatási időszak alatt állattartónként 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg/év, az állatlétszámtól függetlenül.

(4) A támogatás összege elektronikus egyedi jelölőeszközönként a támogatási időszak alatt a következő:

a) 2010. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 1,02

b) 2011. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 0,82

c) 2012. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 0,61

d) 2013. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 0,40

e) 2014. évben gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után: 0,20 eurónak megfelelő forintösszeg.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Támogatást az az állattartó vehet igénybe, aki

a) juh- vagy kecsketenyészet tartója,

b) szerepel a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerben,

c) eleget tesz a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet előírásainak, és

d) rendelkezik legalább 10 db állattal.

(2) Egy adott juh vagy kecske ENAR-számon nyilvántartott elektronikus egyedi jelölőeszköz egyszer támogatható az öt éves támogatási időszak alatt.

(3) Ha az elektronikus egyedi jelölőeszköz az állat füléből kiesett, elveszett, vagy olyan mértékben károsodott, hogy az elektronikus jel nem olvasható, annak pótlására a támogatási időszak alatt legfeljebb kettő alkalommal vehető igénybe támogatás.

(4) Az ügyfél a kérelembenyújtási időszak kezdete előtt, de legkorábban a kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben megrendelt és legyártott, még nem támogatott elektronikus jelölőeszközök után jogosult támogatást igényelni.

4. A támogatási kérelem benyújtása

4. § (1) Támogatási kérelmet évente február 1. és február 28., valamint augusztus 1. és augusztus 31. közötti időszakban lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon, amelynek adattartalma a következő:

a) ügyfél-azonosítási adatok (az állattartó megnevezése, cégformája, ügyfél-regisztrációs száma, kapcsolattartási címe és telefonszáma), és

b) az MgSzH által engedélyezett elektronikus egyedi jelölőeszköz gyártási időszakára vonatkozó adatok,

c) a kérelmezett elektronikus egyedi jelölőeszközhöz tartozó ENAR azonosító adatok.

(2) A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

(3) Egy ügyfél egy benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be. Egyazon benyújtási időszakban benyújtott több kérelem esetén a legkorábbi postára adási idejű kérelem kerül elfogadásra, az azonos időszakban benyújtott későbbi kérelmek elutasítása mellett.

5. A támogatási kérelem elbírálása

5. § Az MVH a támogatási kérelmet a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja értelmében benyújtási sorrend alapján bírálja el.

6. Ellenőrzés

6. § A jogosultsági feltételek teljesítését az MVH ellenőrzi. Az MVH az ellenőrzésbe külön megállapodás alapján az MgSzH-t is bevonhatja. A jogosultsági feltételeket az MVH a helyszínen is ellenőrizheti.

7. Jogkövetkezmények

7. § Ha az ügyfél ellenőrzése során az MVH 10%-nál nagyobb mértékben talál az ügyfél aktuális állatlétszámában elektronikus egyedi jelölőeszközzel jelölésre kötelezett egyedekhez viszonyítva jelöletlen egyedeket, az az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül, az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik és a már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlan részvétel szabályai szerint vissza kell fizetni.

8. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. Az Európai Unió jogának való megfelelés

9. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 31. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.(http://www.kormany.hu)

Forrás: pafi.hu

Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

Figyelem! 2013. november 30 -ig van lehetőség káre... A kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjáról lehet letölteni. A...
MVH közlemények agrárhitelekhez igényelhető támoga... Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által meghirdetett egyes Hitelprogramok keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitelhez, kamattámogatáshoz, va...
MVH Közlemények – nov. 29 – dec. 2. Az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás igényléséről szóló 159/2013. (IX.25.) MVH Közlemény módosításáról itt olvashat: ...
Pályázat állattartó telepekhez szükséges eszközök ... Pályázat állattartó telepekhez szükséges eszközök és élelmiszeripari gépek, technológiák beszerzésére! Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Al...
MVH Közlemények – kérődző szerkezetátalakítás, áll... Az elmúlt héten újabb fontos közleményeket adott ki az MVH, fussa át az alábbi listát, lehet, hogy Ön is érintett valamelyik által! Ha valamelyik érde...
Tejágazat szerkezetátalakítás, innovatív technológ... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 19. héten kiadott közleményei az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programjaihoz, a tejá...