Mi és hogy történik az agrártámogatások helyszíni ellenőrzésénél?

Új időszak kezdődött az európai uniós agrártámogatások terén. A korábban terület alapon igényelhető (például SAPS és AKG) támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzések tapasztalatai ebben is hasznosak. A Magyar Államkincstár agrártámogatásokat ellenőrző munkatársai osztották meg a leggyakrabban előforduló gondokat, és választ adtak konkrét olvasói kérdésekre is. A területalapú támogatások ellen­őrzése során többször tapasztalták, hogy nem művelt, vagy nem megfelelően művelt, esetleg támogatásra jogosulatlan területekre igényeltek támogatást. 

A bevezetőben írt hibákra példa, amikor a kérelmezett terület nagysága nem a valós művelést tükrözi, mert például a tulajdoni lapon szereplő területre igényelték a támogatást a ténylegesen művelt helyett, ami annál kisebb. A Magyar Mezőgazdaság lapcsaládjába tartozó Kertészet és Szőlészet 2023/20 számában olvastuk a részleteket, ezt az anyagot szemléztük.

A Magyar Államkincstár agrártámogatások ellenőrző munkatársai osztották meg a leggyakrabban előforduló gondokat, és választ adtak konkrét olvasói kérdésekre is - Fotó: Magro.hu, CSZS, Nádudvar
A Magyar Államkincstár agrártámogatások jogosultságát ellenőrző munkatársai osztották meg a leggyakrabban előforduló gondokat, és választ adtak konkrét olvasói kérdésekre is – Fotó: Magro.hu, CSZS, Nádudvar

Az agrártámogatások ellenőrzéséről beszámoló cikk szerint előfordult a védett tájképi elemekre vonatkozó előírások megsértése is. Ilyen a magányos fa vagy facsoport kivágása, a kunhalom felszántása, és voltak gazdálkodók, akik a területen levő gémeskút állapotának fenntartását mulasztották el. Abból is adódott probléma, hogy az igénylő a termő gyümölcsösét faiskolaként nevezte meg.

A még érvényben lévő KAP-ciklus elején vezették be az előzetes ellenőrzés rendszerét az agrártámogatások vizsgálatára. Ennek lényege, hogy még a támogatási év igénylési időszakában értesítette a hivatal azokat az ügyfeleket, akiknél már június elején látszott olyan igényléssel kapcsolatos probléma, amely a későbbi ellen­őrzési időszakban jogosulatlan igénylésként jelentkezett volna, a jogcímekben előírt szabályok szerint külön közigazgatási szankciókat vonva maga után. Ha az ügyfél az előzetes ellenőrzés utáni értesítést követően a megadott határidőben módosította a kérelmét és tisztázta a gondokat, akkor ezt elkerülhette.

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés kapcsán az egyik legjellemzőbb hiba volt az integrált növényvédelem általános elveinek be nem tartása, vagy a gazdálkodási napló pontatlan, nem naprakész vezetése. Többen elmulasztották a támogatási időszak alatt egyszer teljesítendő agrotechnikai műveleteket is. Továbbá többen nem tartották be azt sem, hogy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület sarokpontjait és töréspontjait jól láthatóan, tájba illeszkedő módon, természetes anyag felhasználásával megjelöljék a terepen, hogy az a támogatási időszak teljes időtartama alatt jól azonosítható legyen.

A mezőgazdasági kisüzemek pályázat esetén a számlák, a pénztárkönyv és az adóbevallás közötti eltérések okozták a leggyakrabban a szankciók alapját.

Egymásra épülő büntetések

A SAPS jogcímben 2016 óta a gazdálkodók szempontjából előnyösebb szankciórendszer érvényes a jogosulatlan területigénylésre. Eszerint a kismértékű jogosulatlan igénylés nyomán az adott támogatási évben kalkulált normál mértékű szankciónak csak a felét kellett levonni a támogatás összegéből azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a rákövetkező támogatási évben ismét jogosulatlanul igényel az ügyfél, akkor a normál mértékű szankción túl érvényesíteni kell az előző évben „elmaradt” szankciót is. A SAPS jogcímet érintően ezen a közigazgatási szankción túl létezett a kérelem késedelmes beadása vagy késedelmes módosítása miatt alkalmazandó, illetve a kölcsönös megfeleltetés rendszerének megsértése miatt alkalmazandó szankció (ezek jóval kisebb büntetési tételt jelentenek a kérelmek kapcsán) – írták.

AKG-hibák

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések intézkedés esetében a pályázati felhívás pontosan meghatározza azokat a jogkövetkezményeket, melyekkel a kedvezményezettnek számolnia kell, és amiket a kifizetőügynökségnek alkalmaznia kell, ha a pályázati felhívásban meghatározott, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettség nem teljesül a kötelezettségvállalási időszak alatt. A kötelezettségeket a pályázati felhívás, valamint a támogatói okirat tartalmazza, így ezeket kell szem előtt tartania a kedvezményezettnek. 

Egyes esetekben még a kifizetési kérelem benyújtási időszakában értesítést kap a kedvezményezett, ha indokolt a benyújtott kifizetési kérelem felülvizsgálata. Azonban azt követően, ha megállapítást nyer, hogy valamely kötelezettséget a támogatott gazdálkodó nem teljesítette, akkor az jogkövetkezményt von maga után, akár a támogatási összeg teljes vagy részleges megvonásával.

Arányaiban kevés hiba volt a terület alapú agrártámogatások ellenőrzésénél

A SAPS jogcímben az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kérelmezők nagyjából 2,5%-ánál kellett a jogosulatlan területi igénylés nyomán kiszabandó közigazgatási szankciót alkalmazni.

A SAPS kérelmek több mint 94%-ában az ellenőrzések nem tártak fel hibát. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések zömében a támogatási összeg teljes mértékben kifizetésre kerül, csak néhány esetben kellett csökkenteni valamely kötelezettség nem teljesítése miatt. Az utóbbi években a területalapú támogatások esetében nem volt érdemi változás az igényelt területek vonatkozásában. 2021-ben lehetőség nyílt az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések intézkedés keretében támogatási kérelem benyújtására. Mintegy 1,2 millió hektár igénylését hagyták jóvá, így a kötelezettségvállalás három éve alatt ekkora területre kérhettek támogatást a kedvezményezettek.

Minden eset eltérő és egyedi

A lap olvasói kérdéseket továbbított a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálatának. Ezekben főleg a SAPS, AKG és mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázattal kapcsolatos egyedi, de sokak számára tanulságos esetek szerepeltek.

Valakinek AKG-s gyümölcsöse van, annak a szélén pedig gyepes rész található, hogy a munkagépek ki tudjanak fordulni, de a gabonát termesztő szomszéd beleszánt és a 6 méteres sáv 2-3 méterét beveti gabonával. A műholdról vagy helyszíni ellenőrzéskor így az látszik, hogy azon a területen nem a támogatásra beadott művelési ágnak megfelelő a művelés, hiszen „belelóg” a gabona a gyümölcsös művelőútjaiba. Ilyenkor mit tegyen a gyümölcsös tulajdonosa, érheti-e őt hátrány egy AKG-ellenőrzéskor más birtokháborítása miatt?

A területmérés a helyszínen megtalált kultúrának megfelelően történik, tehát a gyümölcsös területét mérik le ellenőrzéskor, amelybe a gabonával vetett terület nem számít bele. Ezt az ügyfél polgári peres úton tudja rendezni a szomszéddal. Az AKG intézkedésbe bevont kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület határait jól látható módon el kell választani, mely határokat a kötelezettségvállalási időszak végéig fent kell tartani.

Mi az oka, hogy nem minden esetben jelzik a gazdálkodónak a helyszíni ellenőrzés idejét?

Jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve, ahol előírás, ott előzetesen értesítik a gazdálkodót az ellenőrzésről. Minden más esetben nem kötelező az előzetes kiértesítés, mely adott esetben veszélyezteti az ellenőrzés hatékonyságát. Utólag ahol szükséges, illetve ha szabálytalanságot tár fel az ellenőrzés, a jegyzőkönyvet megküldik a gazdálkodónak.

AKG-s gyümölcsös esetén a műve­lő­utakra, illetve a széleken a gépek fordulásához kihagyott területből mekkora rész számít bele a támogatható területbe?

A pályázati felhívás 2. számú mellékletben leírtak alapján (a földterület beazonosításának, terület mérésének útmutatója) amennyiben az ültetvényt művelőutak veszik közre, akár két oldalról, vagy akár négy oldalról, a lombkorona középpontjától mérve a sortávolság fele és a művelőutak legfeljebb 3,5 méteres területe beszámítható a támogatott területbe. Ha nincsen művelőút az ültetvény körül, a lombkorona középpontjától mért, legfeljebb a sortávolság felének megfelelő terület számítható be, ha pedig az ültetvény körbekerített és határai rögzítettek például kerítéssel, akkor a kerítésig tartó terület, de legfeljebb a lombkorona középpontjától mérve a sortávolság fele és a művelőutak legfeljebb 3,5 méteres területe beszámítható.

Az adott régió bevált mezőgazdasági gyakorlatának hagyományosan részét képező, legfeljebb 4 méter széles elemek (pl. teraszfalak, öntözőárkok) ugyancsak a terület részének tekintendők.

Faiskolának minősül-e a konténeres faiskola a területalapú támogatás esetén? Az öntözőtó és a csak időszakosan szaporítást szolgáló területrészek (ahol nem található folyamatosan növény) támogatható területek-e?

Nem számít faiskolának, ha a növények konténerben vannak. A növényeknek közvetlen talajkapcsolattal kell rendelkezniük, azaz földbe kell gyökerezniük. Kizárólag azon faiskolai területekre igényelhető területalapú támogatás, melyeken a szaporítóanyagot közvetlen földkapcsolattal nevelik, és gyökeresen, továbbültetésre alkalmas állapotban értékesítik. Az öntözőtó nem támogatható területrész, mert a fő funkciója az öntözővíz tárolása. Az időszakosan szaporításra szolgáló területrészek elfogadhatók.

Mi az ügymenet, ha egy gazdálkodó úgy gondolja, hogy a térképen nem támogatható részként vannak feltüntetve olyan területrészek, melyekre szerinte jogosult lenne támogatási kérelmet beadni? Hogyan lehet kérni a térkép változtatását?

Az egységes kérelem benyújtásakor a gazdálkodónak lehetősége van – ügyfél által kezdeményezett változásvezetés formájában – támogatható területté történő módosítást kérni. Ez minden esetben helyszíni ellenőrzést von maga után, amely során a Kincstár meggyőződik a módosítási igény valóságtartalmáról.

Az egységes kérelem térképi alaprendszere a Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszer (MePAR). Az ügyfeleknek lehetőségük van MePAR változásvezetési bejelentés benyújtására az egységes kérelem beadási időszakában, amennyiben a bejelentett táblarajz a valós művelésnek megfelelő állapotban van, továbbá eléri a megfelelő tolerancia mértékét.

A területnagyság és a kisüzemi pályázat kérdései az agrártámogatások vonatkozásában

Ha egy ellenőrzés során nagyobbnak ítéli meg a területalapú támogatásra beadott, berajzolt területet az ellen­őr, mint a jogosultság, akkor mi történik, mekkora az elfogadható hibahatár? Ha pont fordítva, nagyobbnak ítéli meg a támogatható területet, mint amit a gazda berajzolt, akkor azt automatikusan korrigálja az adott évben, vagy a következő évben nagyobbra lehet majd beadni a területalapút?

Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az igényeltnél kisebb a felmért terület, akkor a helyszíni ellenőrzés kerületi egyméteres toleranciát alkalmaz a mérés során, melyet a jegyzőkönyvekben látható toleranciatartományok jelölnek.

Fordított esetben, ha a gazdálkodó kisebb területre igényelt támogatást, mint amire jogosult lenne, akkor az adott évben nincs automatikus korrekció a kérelem feldolgozása során, hiszen nem fizethető ki nagyobb terület, mint amit kérelmezett.

A következő évi kérelmezéskor viszont megjelenik az előző évi ellenőrzés vonala, így akkor akár a nagyobb területre is igényelhet támogatást a gazdálkodó, amennyiben az ténylegesen a valós, általa művelt és földhasználati tulajdoni szempontból is rendelkezésére álló területrész.

Mezőgazdasági kisüzemi pályázat esetén könyvelési szempontból hogyan kell elszámolni a pályázaton kapott összeget, ami szabad felhasználású támogatás? A pályázók megveszik, amit a beírtak a pályázatba, valamint odafigyelnek, hogy a vállalt árbevétel és STÉ-érték meglegyen. De mi van akkor, ha a támogatási összeg magasabb, mint a pályázatban szereplő például eszközök, gépek ára? Ha e beszerzési vállalásokat teljesítette a pályázó, akkor a fennmaradó összeg elszámolható vetőmagra, műtrágyára, gépi bérmunkára és egyéb dolgokra is?

A VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása és VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése felhívások 5.5 fejezete alapján egyösszegű átalány alapú elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles benyújtani a költség keletkezését alátámasztó dokumentumokat, illetve a NAV-nak bejelentett iratmegőrzési helyén sem köteles elkülönítetten tárolni, kezelni a kapcsolódó dokumentumokat, de köteles azokat megőrizni.

Ezek alapján a kedvezményezettnek nem kell a támogatási összeggel elszámolnia.

Az ellenőrzések során a támogatási kérelmében, illetve üzleti tervében vállaltakat ellenőrzik, ami alapján a támogatói okiratot kiadták. A projekt megvalósítása során keletkezett összes számlát kötelező megőrizni és szükség esetén a vállalások teljesítésének igazolására benyújtani azokat.

A fennmaradó összeg felhasználható a gazdaság általános költségeire. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 86.§ (1) bekezdése azonban kimondja, hogy ha a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben rögzített, vagy bármely, az e rendelet alapján szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a tudomására jutástól számított nyolc napon belül a kedvezményezett köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak. A bírálatról pedig a döntésben fog tájékoztatást kapni.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...