Hamarosan érkezik a baromfi- és kocaállomány után igényelt alkalmazkodási támogatás a gazdáknak

Megjelent az agrárminiszter 18/2022. (VII. 13.) AM rendelete a baromfi- és kocaállomány után igénybe vehető kivételes alkalmazkodási támogatás részletes feltételeiről. A rendelet célja, hogy a baromfi- és sertéságazatot sújtó, kivételesen magas mértékű termelési költségek részbeni ellentételezésével hozzájáruljon a termelési feltételek biztosításához és ezen keresztül az élelmiszerbiztonság folyamatos fenntartásához és a piaci egyensúlyhiányok kezeléséhez. 

A támogatás a mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló, 2022. március 23-i (EU) 2022/467 európai bizottsági rendelet alapján nyújtott egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. A támogatási kérelmet a baromfi- és/vagy kocatartók 2022. július 16. és 25. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül tudták benyújtani a Magyar Államkincstárhoz – írta a NAK.

Hamarosan érkezik a baromfi- és kocaállomány után igényelt alkalmazkodási támogatás a gazdáknak: a Kincstár szükséges forrás rendelkezésre állása esetén legkésőbb 2022. szeptember 30-ig intézkedik a támogatás összegének a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára történő folyósításáról - Fotó: Magro.hu, CSZS, Hódmezővásárhely
Hamarosan érkezik a baromfi- és kocaállomány után igényelt alkalmazkodási támogatás a gazdáknak: a Kincstár szükséges forrás rendelkezésre állása esetén legkésőbb 2022. szeptember 30-ig intézkedik a támogatás összegének a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára történő folyósításáról – Fotó: Magro.hu, CSZS, Hódmezővásárhely

A Kincstár – a támogatási kérelmekről történő döntést követően – a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén legkésőbb 2022. szeptember 30-áig intézkedik a támogatás összegének a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára történő folyósításáról. Ezáltal az utolsó igénylés leadási napot követően legfeljebb 5 hetet kell várni a támogatás megérkezéséig.

A záró rendelkezések részletei a rendeletben így szerepelnek a Magyar Közlöny 2022. évi 115. száma alapján:

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Ez  a  rendelet a  mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló, 2022. március 23-i (EU) 2022/467 európai bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmaz.

8. § A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2.  § (3)  bekezdésében a „legfeljebb 100 millió forint” szövegrész helyébe a „legfeljebb 115 millió forint” szöveg lép.

9. § A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet] 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki) „a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28.  § (3)  bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a  Támogatási törvény 28.  § (3a)  bekezdésének megfelelően a  támogatási kérelem benyújtásakor az  Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel,”

10. § (1) A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet a fűszerpaprika-termelőnek a tárgyév május 1. és augusztus 5. között kell elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, az  erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) benyújtani a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).”

(2) A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 5. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a  kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületet használja az  eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból,

valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(1b) A  támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a  hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a  felügyeleti eljárás kivételével – a  jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. 

A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(1c) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az  utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A  támogatási kérelem benyújtásának időpontja az  utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(1d) Az  eljárás során – a  felügyeleti eljárás kivételével – kötelező az  elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a  Kincstár az  értesítéseket, dokumentumokat, valamint a  döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.”

11. § A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 6/B.  § (8)  bekezdésében az

„az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló” szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...